Ο Πλανευτής «Καλλικράτης» .

Του Στέργιου Μπακολουκά

Θα προσπαθήσω με μια σειρά από αναρτήσεις να αποσαφηνίσω τα κύρια σημεία του Νόμου «Καλλικράτη» που αφορούν το Δήμο «Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας», με σκοπό οι πολίτες του Δήμου μας (Τουλάχιστον αυτοί που έχουν το «προνόμιο» να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο) να έχουν μια κάποια ενημέρωση, όταν θα προσέλθουν στην κάλπη.

Η προσπάθεια αυτή έγινε για λογαριασμό και ενημέρωση του Συνδυασμού «Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία», τον  οποίο στηρίζω και μετά από προτροπή του ηγέτη αυτής της Παράταξης Γιάννη Πατσαντάρα.”

Τα βασικά στοιχεία, που αφορούν το δικό μας Δήμο, του  Νόμου 3852/2010/Αρ. Φύλλου 87/7 Ιουνίου 2010, για τη νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης- πρόγραμμα Καλλικράτης

http://www.kedke.gr/uploads/N38522010_KALLIKRATIS_FEKA87_07062010.pdf

μπορούν να συνοψιστούν στις πιο κάτω παραγράφους:

1)Το σύνολον των εδρών που θα κατανεμηθούν στο τοπικά δημοτικά διαμερίσματα του Νέου Δήμου, εξαρτάται από την ΑΠΟΓΡΑΦΗ του 2001. Ο Νόμος το ορίζει ρητά,( άρθρο 30 παράγ. 2).

2) Σύμφωνα με τα στοιχεία  της απογραφής του 2001, όπως αυτά δημοσιεύτηκαν από το  Υπουργείο Εσωτερικών, ο  πληθυσμός για κάθε πόλη του νέου δήμου έχει ως εξής:

α) Αντίκυρα: 2984

β) Αράχοβα : 4180

γ) Δίστομο   : 4368 (Δίστομο 2048 +Παραλ. Διστόμου-Αγ. Νικόλαος

1302 + Στείρι 1018)

Σύνολον       : 11532

3) Σε Δήμους με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως τριάντα χιλιάδες(10.001- 30.000) κατοίκους, το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελείτε από είκοσι επτά (27) μέλη ( άρθρο 7, παράγ. 2 ).

4) Το εκλογικό μέτρο για την εκλογή συμβούλων, προκύπτει, από το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού πληθυσμού όλου του Δήμου, όπως προκύπτει από την ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, δια του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου κάθε Δήμου.

Για το δικό μας Δήμο Ισχύει το εξής εκλογικό μέτρο: 11.532:27=427(ακέραιο πηλίκο), (άρθρο 30 παράγ. 2).

5) Η τελική κατανομή των συμβούλων(συμπολίτευση και αντιπολίτευση) ανά δημοτικό διαμέρισμα, θα είναι:

Δίστομο-Παραλ. Διστ. – Στείρι: Σύμβουλοι 10

Αράχοβα:                               Σύμβουλοι 10

Αντίκυρα:                               Σύμβουλοι  7

Σύνολον:                                                27 Σύμβουλοι

(Άρθρο30 παράγ. 2,3,4)

Αυτή η κατανομή των συμβούλων  θα παραμείνει, ανεξάρτητα των εκλογικών αποτελεσμάτων και των ποσοστών που θα λάβουν οι παρατάξεις.

Δηλαδή, η Αράχοβα θα έχει δέκα (10) συμβούλους συνολικά, το Δίστομο δέκα (10) και η Αντίκυρα επτά (7) συμβούλους, για συμπολίτευση και αντιπολίτευση στο σύνολό τους.

6) Κάθε δημοτική Κοινότητα του Νέου Δήμου εκτός των συμβούλων που δικαιούται, της κεντρικής εξουσίας, θα εκλέγει και ένα τοπικό συμβούλιο από πέντε (5) μέλη, με την ίδια διαδικασία των εκλογών και με σταυροδότηση μόνο από το Δημοτικό διαμέρισμα στο οποίο ανήκει το συμβούλιο. (άρθρο 8 παράγ. 1,3). Το Στείρι θεωρείτε Τοπική Κοινότητα και εκλέγει τοπικό συμβούλιο από τρείς (3) συμβούλους (άρθρο 8 παράγ.4)

Το πενταμελές αυτό τοπικό Δημοτικό συμβούλιο,  θα βρίσκετε στην έδρα του τοπικού Δημοτικού διαμερίσματος και οι αρμοδιότητές του θα είναι εισηγητικές προς την κεντρική διοίκηση και εκτελεστικές των αποφάσεων αυτής. Δηλαδή θα κάνει ότι έκανε η παλιά δημοτική αρχή, εκτός του να παίρνει αποφάσεις. Ισχύει το ίδιο και για το τριμελές τοπικό κοινοτικό συμβούλιο του Στειρίου. (άρθρο 81 παράγ.1,2,3)

7) Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεστε, έχουν και οι  ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ που διαμένουν νόμιμα σε κάθε τοπικό δημοτικό διαμέρισμα και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους αυτού.(άρθρο 10 παράγ. 1,2 και άρθρο 13 παράγ. 1,2)

8) Σε Δήμους πάνω από δέκα χιλιάδες(10.000) κατοίκους, ο Δήμαρχος ΔΕΝ μπορεί να ασκεί και άλλο επάγγελμα. Εδώ Πανηγυρίζουμε!!!!!!!!!!( (αρθρο16 παράγ. 1). (αυτό δεν ισχύει την πρώτη τετραετία για το δικό μας Δήμο. «άρθρο 282 παράγ. 18»)

9) Οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι κάθε συνδυασμού μπορεί να είναι όσοι και οι έδρες κάθε εκλογικής περιφέρειας, με δυνατότητα προσαύξησης έως και 50%. Στη δική μας περίπτωση 27+27×50%=41 και ειδικότερα  στην Αράχοβα 10+10×50%=15, στο Δίστομο(Δίστομο, Στείρι, Παραλία Διστόμου) 10+10×50%=15 και στην Αντίκυρα 7+7χ50%=11  (άρθρο18 παράγ. 2β).

10) Οι υποψήφιοι του τοπικού συμβουλίου κάθε δημοτικής κοινότητας  μπορεί να είναι όσοι και οι έδρες, στη δική μας περίπτωση πέντε έδρες για κάθε δημοτική κοινότητα(Αράχοβα, Δίστομο, Αντίκυρα), με δυνατότητα προσαύξησης κατά ένα. Δηλαδή: 5+1=6,( άρθρο 18 παράγ.2γ). Το Στείρι είναι τοπική κοινότητα και δικαιούται τρείς έδρες με δυνατότητα αύξησης των υποψηφίων κατά έναν, δηλαδή οι υποψήφιοι μπορεί να είναι: 3+1=4.

11) Ο αριθμός των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων ή συμβούλων δημοτικής  κοινότητας από κάθε φύλο, σε κάθε συνδυασμό, πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου ή του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της. Στο δικό μας Νέο Δήμο οι Γυναίκες κάθε συνδυασμού και για όλες τις Πόλεις μαζί πρέπει να είναι τουλάχιστον εννέα (9), δηλαδή 27χ1/3=9, το ίδιο συμβαίνει και για τους άντρες. Για κάθε τοπικό συμβούλιο οι Γυναίκες πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο(2), δηλαδή 5χ1/3=2 (άρθρο 18 παράγ.3)

12) Για την εκλογή δημοτικών συμβούλων έχουμε δικαίωμα τριών(3) σταυρών για υποψηφίους της εκλογικής περιφέρειας  στους καταλόγους της οποίας είμαστε  εγγεγραμμένοι και ένα(1) σταυρό για υποψηφίους των άλλων  εκλογικών περιφερειών του οικείου δήμου. Σύνολον τέσσερεις(4) σταυρούς δηλαδή. Για την εκλογή τοπικών συμβουλίων κάθε δημοτικής κοινότητας, έχουμε δικαίωμα δύο(2) σταυρών. Για την τοπική κοινότητα Στειρίου και για την εκλογή του τριμελούς συμβουλίου, οι κάτοικοι μπορούν να βάλουν μόνο ένα(1) σταυρό.

Αυτό σημαίνει για παράδειγμα, ότι ο ψηφοφόρος της Αράχοβας είναι υποχρεωμένος να διαλέξει ένα συνδυασμό και εν συνεχεία σε αυτόν τον συνδυασμό να επιλέξει μέχρι ΤΡΕΙΣ υποψηφίους οι οποίοι να ανήκουν στην εκλογική περιφέρεια που είναι εγγεγραμμένος, δηλαδή  στην ΑΡΑΧΟΒΑ και ΕΝΑΝ υποψήφιο από τις άλλες πόλεις του Δήμου .

Για την εκλογή τοπικών συμβούλων ψηφίζουμε μόνο τους υποψηφίους του τοπικού δημοτικού διαμερίσματος(Διστόμου, Αράχοβας, Αντίκυρας), ή τοπικής κοινότητας(Στείρι), στους καταλόγους του οποίου είμαστε εγγεγραμμένοι. (άρθρο 27 παράγ. 2,3).

13) Τα τρία πέμπτα(3/5) των εδρών του δημοτικού συμβουλίου καταλαμβάνει ο επιτυχών συνδυασμός και τα δύο πέμπτα (2/5) οι επιλαχόντες συνδυασμοί ( άρθρο 32 παράγ.1).

Δηλαδή στη δική μας περίπτωση, η συμπολίτευση θα έχει δέκα εξ (16) συμβούλους και η αντιπολίτευση ένδεκα(11).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Από εδώ και πέρα ή κατανομή των εδρών, συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης, γίνετε ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν οι συνδυασμοί.

14) Η κατανομή των εδρών στους συνδυασμούς που μετέχουν στις εκλογές, γίνετε σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, σε δύο φάσεις. Στην πρώτη κατανομή, διανέμονται οι μισές έδρες του ΔΣ. Το κλάσμα που προκύπτει στρογγυλοποιείτε στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα. Στη δεύτερη κατανομή, διανέμονται οι υπόλοιπες έδρες. Στη δική μας περίπτωση στην Α΄ κατανομή, οι προς διανομή έδρες είναι δέκα τέσσερες(14) και στη Β’ κατανομή οι έδρες είναι δέκα τρείς (13), (άρθρο 33 παράγ. 2).

15) Οι αντιδήμαρχοι στην περιοχή τη δική μας είναι τέσσερεις (4), (άρθρο 59 παράγ. 2)

ΥΣ. Στην επόμενη ανάρτηση, όλα τα παραπάνω θα προσπαθήσω να τα κάνω πιο……… σύντομα και πιο…….. λιανά!!!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: