Το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αράχωβας για τον Παρνασσό.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ. αριθ. 4/2011 συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αράχοβας.

Στην Αράχωβα και στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αράχοβας του Δήμου  ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ σήμερα την 18η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00΄ συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Αράχοβας ύστερα από έκτακτη πρόσκληση της κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο εξής θέμα:

Υποβολή προτάσεων επί του σχεδίου Κ.Υ.Α. σχετικά με τον Εθνικό Δρυμό Παρνασσού

Αρ. Απόφασης: 18 Συνέχεια

Απόσπασμα 2/2011 συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αράχοβας.

Από το πρακτικό της υπ. αριθ. 2/2011 συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αράχοβας.

Στην Αράχωβα και στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αράχοβας του Δήμου  ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ σήμερα την 24η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00΄ συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Αράχοβας ύστερα από την υπ’ αρίθ. 3/19-1-2011 έγγραφη πρόσκληση της κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα ημερήσιας διάταξης. Συνέχεια

Αρέσει σε %d bloggers: