Το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αράχωβας για τον Παρνασσό.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ. αριθ. 4/2011 συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αράχοβας.

Στην Αράχωβα και στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αράχοβας του Δήμου  ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ σήμερα την 18η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00΄ συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Αράχοβας ύστερα από έκτακτη πρόσκληση της κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο εξής θέμα:

Υποβολή προτάσεων επί του σχεδίου Κ.Υ.Α. σχετικά με τον Εθνικό Δρυμό Παρνασσού

Αρ. Απόφασης: 18

Μετά από τη γνωστοποίηση σχεδίου Κ.Υ.Α. με θέμα «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΟΥ, ΧΡΗΣΕΩΝ, ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ», κλήθηκε εκτάκτως το Τοπικό συμβούλιο προκειμένου να γίνει ενημέρωση και συζήτηση για την υποβολή προτάσεων.

Το Τοπικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τα όσα ανάπτυξε η κα Πρόεδρος

Αποφασίζει

Ομόφωνα να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής:

α) Αλλαγή των ορίων της Περιοχής Προστασίας της Φύσης του Εθνικού Πάρκου Παρνασσού, τέτοια που να μη θίγει την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής,

β) Αλλαγή των ορίων της Περιοχής του Εθνικού Πάρκου Παρνασσού, τέτοια που να μη θίγει την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής, και

γ) Προτάσεις για αλλαγή άρθρων του Σχεδίου της Κ.Υ.Α.

Πιο αναλυτικά:

α) Αλλαγή των ορίων της Περιοχής Προστασίας της Φύσης του Εθνικού Πάρκου Παρνασσού:

Συγκεκριμένα για την Περιοχή Προστασίας της Φύσης το Τοπικό Συμβούλιο Δημοτικής ενότητας Αράχωβας εισηγείται την αλλαγή του ορίου της παραπάνω περιοχής ως εξής: Από το σημείο με συντεταγμένες Χ= 375680,26, Υ=4268001,49 το όριο θα συνεχίσει έως ότου συναντήσει το παλιό όριο του Δρυμού. Στη συνέχεια ακολουθεί το όριο του Δρυμού έως τη διασταύρωση του δρόμου για τις εγκαταστάσεις του Αθηναϊκού Ομίλου Φίλων Σκι με τον δρόμο που οδηγεί προς το Χιονοδρομικό Κέντρο Κελλάρια. Ακολουθεί την όδευση του δρόμου έως την στροφή με συντεταγμένες Χ= 375664,16, Υ= 4265998,43 και στη συνέχεια με κατεύθυνση Α οδηγούμαστε στην κορυφή με συντεταγμένες Χ= 377069,55 , Υ= 4265764,72. Εκεί συναντά την περιοχή η οποία είναι ιδανική προς επέκταση των χιονοδρομικών κέντρων. Η παραπάνω περιοχή περιγράφεται από τις παρακάτω συντεταγμένες.

 

Χ Υ Χ Υ
377069.550 4265764.724 380383.781 4265023.762
377090.191 4265836.954 379897.341 4264430.984
376997.309 4266033.007 379425.400 4263969.400
377050.182 4266632.203 378391.367 4263984.278
377324.195 4266500.079 378375.280 4264095.666
377923.208 4265986.181 378078.323 4264180.331
378591.788 4266767.036 377785.919 4264362.626
379572.050 4265998.665 377709.398 4264615.922
380340.728 4266044.412 377472.036 4264891.084
380569.502 4265856.846 377244.993 4265317.585
380217.191 4265458.840 377128.031 4265613.385
380294.973 4265239.251 377069.550 4265764.724

 

Η περιοχή την οποία περιγράφουμε ως περιοχή «Αθηναϊκού Ομίλου Φίλων ski» ιδιοκτησιακά ανήκει σε ιδιώτες και ως εκ τούτου, ως Δήμος τονίζουμε μόνο την παρουσία των εγκαταστάσεων σε εκείνο το σημείο.

β) Αλλαγή των ορίων της Περιοχής του Εθνικού Πάρκου Παρνασσού.

1. Εξαίρεση της Δ΄ Περιμετρικής Ζώνης Αράχωβας (βάσει ΖΟΕ).

2. Όσον αφορά την περιοχή όπου υπάρχει αλληλοκάλυψη μεταξύ Δελφικού Τοπίου και Περιοχής του Εθνικού Πάρκου Παρνασσού, τα όρια του Πάρκου να ταυτιστούνε με τα όρια του Δελφικού Τοπίου.

3. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν σημαντικά λάθη στην περιγραφή των ορίων στο κείμενο (Παράρτημα 1, παρ. 1 « ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ (ΠΥΡΗΝΑ)») με τα όρια όπως απεικονίζονται από το συνημμένο στο σχέδιο της Κ.Υ.Α. χάρτη, κλίμακας 1:50.000.

γ) 1. Οι προς αποδέσμευση περιοχές της επέκτασης των χιονοδρομικών κέντρων αλλά και των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Αθηναϊκού Ομίλου Φίλων ΣΚΙ στη θέση ΓΕΡΟΝΤΟΒΡΑΧΟΣ να υπόκεινται στις αδειοδοτήσεις και δεσμεύσεις που προβλέπονται και για τα άλλα δύο χιονοδρομικά κέντρα.

2. Επί του άρθρου 3 παρ. Α.β.19, σχετικά με την «λειτουργία και τον εκσυγχρονισμό των νόμιμα υφισταμένων πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων», να ληφθεί μέριμνα για την συνέχιση και ομαλή λειτουργία των ήδη υφισταμένων μονάδων διότι, σε διαφορετική περίπτωση, θα προκληθεί σημαντική βλάβη στην τοπική οικονομία καθώς (λόγω παλαιότητας) όλες οι υφιστάμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις δεν καλύπτονται από έγγραφα νομιμοποίησης.

3. Επί του άρθρου 3 παρ. Α.β.21, να απαγορευθεί η εγκατάσταση και λειτουργία λατομείων.

4. Επί του άρθρου 3 παρ. Α.β.26 να προβλεφθεί η δυνατότητα δημιουργίας μόνιμης λιμνοδεξαμενής εμβαδού μέχρι 250 στρεμμάτων στην περιοχή που καλύπτεται από τα νερά το χειμώνα (εποχιακή λίμνη) και περιμετρικά αθλητικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων αναψυχής (υπάρχει ήδη σχετική προμελέτη).

Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί (α) σημαντικός υγροβιότοπος, (β) τουριστικό και αθλητικό κέντρο και αξιοθέατο που θα οδηγήσει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, (γ) μεγάλος ταμιευτήρας νερού για κάλυψη των αναγκών της μείζονος περιοχής σε περίπτωση ανομβρίας, ο οποίος θα διευκολύνει την πυροπροστασία ολόκληρου του βουνού.

5. Επί του άρθρου 3 παρ. Α.β.24, να απαλειφθεί ο όρος (παρ. 24 τελευταίο εδάφιο της ΚΥΑ), περί απαγόρευσης της δόμησης μέχρι τον καθορισμό των περιοχών δόμησης από τα όργανα που προβλέπει η παράγραφος αυτή τα οποία εν πολλοίς έχουν καταργηθεί (Δνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, Δνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, που δεν υφίσταται ως υπηρεσία μετά τον Καλλικράτη, Δνσεις Πολεοδομίας των νομών που και αυτές έχουν καταργηθεί), γιατί η ρύθμιση αυτή θα οδηγήσει, με δεδομένη την πρακτική αδυναμία των φορέων να συγκληθούν και να αποφασίσουν, σε μόνιμη απαγόρευση της δόμησης στην περιοχή με αρνητικές συνέπειες στην ανάπτυξή της.

6. Είναι προφανές ότι το Σχέδιο της ΚΥΑ, ειδικά στις προβλέψεις του για περιορισμούς στην ανοικοδόμηση της περιοχής ‘’Αραχωβίτικο Λιβάδι» δεν έχει λάβει υπόψη την δημιουργηθείσα κατάσταση, η οποία πρέπει να εξετασθεί. Σε κάθε περίπτωση και επειδή πρέπει να διευκολυνθεί η Οργάνωση της υφιστάμενης μεγάλης δόμησης στο Λιβάδι και η εφεξής δυνατότητα οργανωμένης δόμησης:

(I) Η αρτιότητα εκτός σχεδίου δόμησης πρέπει να ορισθεί στα 8 στρέμματα, όπως και η μελέτη του ΓΠΣ και όχι στα 10 στρ. που προβλέπει το σχέδιο.

(ΙΙ) Να προβλεφθεί η δυνατότητα επέκτασης του οικισμού Καλυβίων με αρτιότητα τα 2 στρέμματα.

(ΙΙΙ) Να επιτραπεί η πολεοδόμηση στην υπόλοιπη δομημένη ήδη περιοχή με την διαδικασία των ΠΕΡΠΟ (κατοικίας και τουρισμού), όπως προβλέπεται και στη μελέτη του ΓΠΣ.

Γενικές παρατηρήσεις:

α) Τα όρια των υπό μελέτη περιοχών να καθοριστούν με συντεταγμένες στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ’87.

β) Το μέλος του Τοπικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Μπεζεντές επισήμανε να μη γίνει καμία περαιτέρω επιβάρυνση της κτηματικής περιφέρειας Αράχωβας από το συζητούμενο σχέδιο διότι είναι ήδη επιβαρυμένη από το Δελφικό Τοπίο και το υφιστάμενο καθεστώς του Εθνικού Δρυμού μιας και αυτά είναι καταστροφικά για τη κτηνοτροφία και την οικιστική ανάπτυξη.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 18/4/2011.-

Η Πρόεδρος 

Αικατερίνη Σύρου

Τα Μέλη 

Ευσταθία Κοροδήμου-Ιγγλέζου
Ιωάννης Μπεζεντές
Ιωάννης Κοκκοβός
Παρασκευή Δεσφινιώτη

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: