Οι εκλογές τελείωσαν και τώρα… θέλει δουλειά πολύ.

Του Λουκά Αν. Καράντζαλη, Διευθυντή  ΤΕΔΚ Ν. Βοιωτίας, Περιφερειακού Συμβούλου Στερεάς Ελλάδας.

Πριν από λίγες ημέρες ολοκληρώθηκαν οι εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη των Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών, με βάση το Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, στις νέες γεωγραφικές ενότητες, οι οποίες προήλθαν από την συνένωση των Καποδιστριακών Δήμων και των Νομών για τις Περιφέρειες αντίστοιχα.

Από 1.1.2011 την διοίκηση των νέων αυτοδιοικητικών μονάδων, θα αναλάβουν οι νέοι εκλεγμένοι τοπικοί άρχοντες.

Τα πράγματα αλλάζουν άρδην, με την ευχή, οι νέοι θεσμοί που δημιουργούνται, να δώσουν λύσεις στα τεράστια προβλήματα της καθημερινότητας σε τοπικό επίπεδο που απασχολούν τους πολίτες.

Οι αλλαγές που το Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ επιφέρει, είναι τεράστιες. Τόσο σε επίπεδο διοικητικής οργάνωσης των Δήμων και των Περιφερειών, όσο και σε επίπεδο αρμοδιοτήτων και εσωτερικής θεσμικής λειτουργίας των.

Για να εφαρμοστούν όμως οι αλλαγές που προβλέπονται, και να επιτευχθεί ο μεγάλος στόχος του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, για «αμεσότερη και αποτελεσματικότερη συμμετοχή και εξυπηρέτηση του δημότη», θέλει δουλειά πολύ.

Γι΄αυτό λοιπόν πρέπει οι νέες εκλεγμένες αρχές, να σηκώσουν τα μανίκια τους και να σκύψουν χωρίς χρονοτριβές, στον σχεδιασμό και την οργάνωση της ενσωμάτωσης του Προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ στο Δήμο ή την Περιφέρεια που έχουν εκλεγεί να υπηρετήσουν. Δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις ή ολιγωρείες.

Ας δούμε όμως, συνοπτικά ποιες αλλαγές πρέπει να ενσωματωθούν , για να κατανοήσουμε ποιες διοικητικές και οργανωτικές αλλαγές πρέπει να γίνουν.

  • Δημιουργείται νέο όργανο, η Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία στους Δήμους αποτελείται από το Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους και στην Περιφέρεια από τον Περιφερειάρχη και τους Αντιπεριφερειάρχες και αποτελεί το συλλογικό όργανο άσκησης, συντονισμού και λογοδοσίας της εκτελεστικής λειτουργίας στην αυτοδιοίκηση. Με τον τρόπο αυτό, περιορίζεται η συγκέντρωση εξουσίας σε ένα μόνο πρόσωπο.
  • Συγκροτούνται Συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων στα σημερινά τοπικά διαμερίσματα και σε δήμους άνω των 2.000 κατοίκων,  και κάτω των 2000 κατοίκων συγκροτούνται  Συμβούλια τοπικών κοινοτήτων, με Προυπολογισμούς εσόδων και δαπανών και με συμμετοχή των προέδρων τους στα δημοτικά συμβούλια με ψήφο, όποτε αποφασίζεται ζήτημα που αφορά άμεσα την κοινότητά τους, με γνώμονα την ενδυνάμωση της δημοτικής αποκέντρωσης και με την παροχή νέων και ουσιαστικών αρμοδιοτήτων.
  • Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετονομάζεται σε Οικονομική και αναβαθμίζεται, ως προς τις λειτουργίες οικονομικού ελέγχου και τακτικής παρακολούθησης της υλοποίησης του προϋπολογισμού. Αντίστοιχη Επιτροπή θα λειτουργεί και στις Περιφέρειες.
  • Συστήνεται στους δήμους άνω των δέκα χιλιάδων κατοίκων η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με σημαντικές αρμοδιότητες σε θέματα ποιότητας ζωής, όπως, αδειοδοτήσεις καταστημάτων και επιχειρήσεων, καθορισμού χώρων λαϊκών αγορών, υπαίθριου εμπορίου κ.α, καθώς και σε θέματα  πολεοδομικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Αντίστοιχη επιτροπή συστήνεται και στις Περιφέρειες, με στόχο  την αποσυμφόρηση του δημοτικού και περιφερειακού συμβουλίου.
  • Καθιερώνεται, ως νέος θεσμός διαβούλευσης, η Επιτροπή Διαβούλευσης, τόσο σε δήμους με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων όσο και στις περιφέρειες. Η Επιτροπή Διαβούλευσης εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και της Περιφέρειας αντίζτοιχα και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών. Προσφέρει τη δυνατότητα συγκροτημένης, θεσμοποιημένης και ανοικτής συμμετοχής και ανταλλαγής επιχειρημάτων με εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας, οι οποίοι μέχρι σήμερα αναζητούσαν μεμονωμένα την πρόσβαση και επιρροή στην ηγεσία του ΟΤΑ. Τα μέλη του συμβουλίου της Επιτροπής Διαβούλευσης προέρχονται από τους παραγωγικούς φορείς του Δήμου ή της Περιφέρειας (Εκπρόσωποι Εργαζομένων, Επιχειρήσεων, Επιστημονικούς Συλλόγους, Ομάδες Πολιτών) οι οποίοι επιλέγονται από το Δημοτικό ή Περιφερειακό Συμβούλιο  με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των μελών του και από δημότες, οι οποίοι κληρώνονται από το σύνολο των εγγεγραμμένων στους οικείους εκλογικούς καταλόγους. Ο συνολικός αριθμός των μελών της επιτροπής μπορεί να είναι από 25 έως 50 μέλη. Σε ποσοστό 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο συμβούλιο.
  • Καθιερώνεται ο θεσμός του «Συμπαραστάτη» του Δημότη και της Επιχείρησης, ως νέος θεσμός εσωτερικής διαμεσολάβησης μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και ΟΤΑ, για την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης τόσο στους δήμους όσο και στις περιφέρειες. Ο συμπαραστάτης θα έχει ως αποστολή, πέραν από την έγκαιρη καταπολέμηση της κακοδιοίκησης, τη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων, καθώς και την αποσυμφόρηση του δημάρχου και άλλων αιρετών οργάνων του δήμου από τη συσσώρευση αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών. Μέσω του  συμπαραστάτη, θα αποτρέπονται πρόσθετες διαδικασίες (προσφυγές σε ελεγκτικούς μηχανισμούς και στη δικαιοσύνη), επειδή πολλά προβλήματα κακοδιοίκησης θα επιλύονται στο πλαίσιο του ίδιου του ΟΤΑ, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση διαδικασιών, πόρων, χρόνου, χρήματος και ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας των πολιτών.    Ο συμπαραστάτης δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου ή της περιφέρειας, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου ή της περιφέρειας.
  • Ενσωματώνονται εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για διαφάνεια στις αποφάσεις και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Όλες οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των Δήμων και των Περιφερειών καθώς και όλων των Νομικών τους Προσώπων υποχρεωτικά δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, σε διαφορετική περίπτωση δεν ισχύουν. Διασφαλίζεται έτσι η απόλυτη διαφάνεια, ο αποτελεσματικός δημόσιος έλεγχος και γίνεται εφικτή η ουσιαστική λογοδοσία των αυτοδιοικητικών αρχών. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση προβλέπεται ρητά ως διακριτή αρμοδιότητα του οικείου αντιδημάρχου.
  • Σε κάθε Δήμο συγκροτείται και λειτουργεί, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Συμβούλιο ένταξης μεταναστών ως συμβουλευτικό όργανο του δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία. Έργο των συμβουλίων ένταξης μεταναστών είναι η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του δήμου, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
  • Μεταβιβάζονται πλήθος αρμοδιοτήτων από τις Νομαρχίες στους Δήμους, στην λογική κατεύθυνση, οι Δήμοι να επιλαμβάνονται όλων των τοπικών υποθέσεων και οι Περιφέρειες των περιφερειακού χαρακτήρα θεμάτων, έτσι ώστε οι πολίτες να εξυπηρετούνται στο πλησιέστερο σε αυτόν επίπεδο διοίκησης και αυτοδιοίκησης.  Η ενσωμάτωση αυτών των αρμοδιοτήτων απαιτεί εκ βάθρων επαναθεμελίωση των υπηρεσιών των Δήμων και των Περιφερειών, με νέους Οργανισμούς Εσωτερικών Υπηρεσιών, όπου θα προβλέπονται Διευθύνσεις-τμήματα και γραφεία με την ένταξη σε αυτά όλων των εργαζομένων στους σημερινούς Δήμους και Δημοτικές Επιχειρήσεις, για την αποτελεσματική υλοποίηση όλων των νέων αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται στους Δήμους και τις Περιφέρειες.  Όλα αυτά απαιτούν απίστευτη δουλειά, από πολύ κόσμο, τους εργαζόμενους στους Δήμους αλλά και από εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες, που πρέπει αρμονικά να συνεργαστούν με τους αιρετούς της Διοίκησης του Δήμου και της Περιφέρειας.

Ας δούμε τις πιο σημαντικές από τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

Τομέας ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Α/Α Μεταβιβαζόμενη αρμοδιότητα στους Δήμους  

1.1.2011

1 Η έκδοση οικοδομικών αδειών, ο προέλεγχος για την έκδοσή της, ο έλεγχος μελετών για οικοδομικές άδειες, συναφούς χαρακτήρα πολεοδομικές αρμοδιότητες, καθώς και ο έλεγχος και η επιβολή προστίμων για την κατασκευή αυθαιρέτων κτισμάτων, κατά την κείμενη νομοθεσία, υπό την επιφύλαξη της περίπτωσης 45 του άρθρου 280 του παρόντος.
2 Έλεγχος των αρχιτεκτονικών, των στατικών, των υδραυλικών και των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, της μελέτης θερμομόνωσης, της μελέτης παθητικής πυροπροστασίας και των σχετικών φορολογικών στοιχείων για την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικών αδειών βιομηχανικών κτιρίων, κατά της ρυθμίσεις των παραγράφων 1 έως και 3 του άρθρου 5 του π.δ/τος 78/2006 (Φ.Ε.Κ. 80, Α).
3 Έλεγχος τοπογραφικών διαγραμμάτων που προορίζονται για σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεως και αναλογισμού ή πράξεων εφαρμογής.
4 Επίβλεψη τοπογραφικών μελετών και μελετών Πράξεων Εφαρμογής Σ.Π..
5 Εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα.
6 Έλεγχος εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος, κατ’ άρθρο 115 Κ.Β.Π.Ν.

Τομέας ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Φυτική και Ζωική Παραγωγή)

Α/Α Μεταβιβαζόμενη αρμοδιότητα στους Δήμους  

1.1.2011

1 Σύσταση και λειτουργία Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης (Γ.Γ.Α.).
2 Μελέτη και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα.
3 Άσκηση εποπτείας από τους δήμους, όπου εδρεύουν, των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), των Προσωρινών Διοικουσών Επιτροπών (Π.Δ.Ε.) και των Τοπικών Επιτροπών Άρδρευσης (Τ.Ε.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.δ. 3881/1958 (Φ.Ε.Κ. 181, Α), όπως ισχύει και τις κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις καθώς και  αξιοποίηση εγγειοβελτιωτικών έργων με εφαρμογή σωστής άρδευσης και στράγγισης.
4 Διαχείριση βοσκοτόπων.
5 Παροχή γνώμης για τον καθορισμό βιομηχανικών και Επιχειρησιακών Περιοχών (Β.Ε.Π.Ε.) και για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατ’ άρθρο 5 ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254, Α΄).
6 Έρευνα και μελέτη κάθε θέματος για την ανάπτυξη της γεωργίας, κτηνοτροφίας, και αλιείας καθώς και τη διατήρηση του αγροτικού, κτηνοτροφικού και αλιευτικού πληθυσμού στις εστίες τους.
7 Ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της φυτικής και ζωικής παραγωγής.

Τομέας ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Α/Α Μεταβιβαζόμενη αρμοδιότητα στους Δήμους  

1.1.2011

1. Καθορισμός των χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων.
2. Χορήγηση (από το δημοτικό συμβούλιο) αδειών ίδρυσης υπεραγορών λιανικού εμπορίου.
3. Χορήγηση (με απόφαση δημοτικού συμβουλίου) άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και ο καθορισμός του ανώτατου αριθμού των αδειών αυτών στο δήμο, καθώς και η συγκρότηση (με απόφαση δημάρχου) της Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου.
4. Έγκριση (με απόφαση δημοτικού συμβουλίου) της λειτουργίας Κυριακάτικων Αγορών καθώς και η χορήγηση άδειας συμμετοχής στις αγορές αυτές.
5. Έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση,  τη μετακίνηση, τη διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περιλαμβανομένης της χορήγησης επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών καθώς και κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου, εκτός από την απόφαση τοποθέτησης στις Λαϊκές αγορές, η οποία εκδίδεται από το περιφερειακό συμβούλιο, ανά περιφερειακή ενότητα. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες δεν αφορούν τους δήμους των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.
6. Συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών των λαϊκών αγορών.
7. Εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων.

Τομέας ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                                             

Α/Α Μεταβιβαζόμενη αρμοδιότητα στους Δήμους  

1.1.2011

1 Περισυλλογή αδέσποτων σκύλων καθώς και ίδρυση ή βελτίωση εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων σκύλων.
2 Εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών και διενέργειά τους.
3 Ορισμός ιατρών προς εξέταση επαγγελματιών και εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τη χορήγηση σε αυτούς βιβλιαρίων υγείας.
4 Χορήγηση της Κάρτας Αναπηρίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας.
5 Υλοποίηση α) προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Υπουργείου β) εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση γ) προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
6 Έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων και  λήψη μέτρων σε θέματα δημόσιας υγιεινής.
7 Πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.

Τομέας ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Α/Α Μεταβιβαζόμενη αρμοδιότητα 1/1/2011
1 Άσκηση ελέγχου και εποπτείας στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί) και ευθύνη λειτουργίας των παιδικών εξοχών.
2 Εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, καθώς και  έγκριση του προϋπολογισμού τους,  παρακολούθηση και  έλεγχος των επιχορηγήσεων, που δίδονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελείς σκοπούς.
3 Έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας.
4 Καταβολή επιδομάτων σε τυφλούς, κωφάλαλους, ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους, διανοητικά καθυστερημένους, ανίκανους προς εργασία, υποφέροντες από εγκεφαλική παράλυση (σπαστικούς), απροστάτευτους ανήλικους, υποφέροντες από αιμολυτική αναιμία και βαριά ανάπηρους, καθώς και σε λοιπά άτομα δικαιούμενα παροχής κοινωνικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 57/1973 (Φ.Ε.Κ. 149 Α΄), της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και των οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων.
5 Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικημάτων ένεκα απορίας ή για άλλους σοβαρούς λόγους.
6 Αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής.
7 Έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας.
8 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών.

Τομέας ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ                                                                                    

Α/Α Μεταβιβαζόμενη αρμοδιότητα στους Δήμους  

1.1.2011

1 Μελέτη των έργων συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας δήμου
2 Εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών, καθώς και η Μελέτη, εκτέλεση και επίβλεψη των εργασιών σήμανσης, σηματοδότησης και ηλεκτροφωτισμού του οδικού δικτύου του Δήμου
3 Καθορισμός των αστικών γραμμών λεωφορείων, καθώς και της αφετηρίας, της διαδρομής των στάσεων και του τέρματος των αντίστοιχων γραμμών, καθώς και ο καθορισμός των προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών των αστικών και υπεραστικών γραμμών.
4 Καθορισμός κομίστρων αστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου.
5 Χορήγηση άδειας εγκατάστασης δομικής ή μηχανικής κατασκευής προς εγκατάσταση κεραίας σταθμού στην ξηρά, σύμφωνα με το άρθρο 24 α΄ του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α΄), της ισχύει, και  επιβολή κυρώσεων της παραβάτες.
6 Απαγόρευση της δημιουργίας θέσεων στάθμευσης σε συγκεκριμένους χώρους.
7 Παραλαβή των αποσυρομένων δικύκλων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, όπου δεν υπάρχουν υποκαταστήματα του ΟΔΔΥ.
8 Καθορισμός του εξωτερικού χρώματος των ΤΑΞΙ.
9 Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου, από τον κύκλο εργασίας, εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους κατ΄άρθρο 31 του ν. 2963 / 2001.
10 Η δημιουργία χώρων στάθμευσης τροχοφόρων και με δυνατότητα μίσθωσης ακινήτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Τομέας ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Α/Α Μεταβιβαζόμενη αρμοδιότητα 1.1.2011
1 Εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
2 Συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο.
3 Απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, καθώς και  ανέγερση σχολικών κτιρίων.
4 Διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή.
5 Μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και της μεταφοράς και σίτισης μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων.
6 Καθορισμός κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους.
7 Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων.
8 Διακοπή μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου.
9 Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (Ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής δωματίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ/τος 16/1966 (ΦΕΚ 7, Α).
10 Άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, που καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πολιτισμού και Τουρισμού. Με την απόφαση αυτή, η οποία εκδίδεται κατόπιν γνώμης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, προσδιορίζονται ειδικότερα τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα, κατ΄ αντιστοιχία προς τους οικείους δήμους, εξειδικεύονται τα θέματα που αναφέρονται στην εποπτεία, καθώς και κάθε σχετικό τεχνικό, λεπτομερειακό και διαδικαστικό ζήτημα.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: