Ημερίδα για την ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών Συστημάτων.

Η Νομαρχία Βοιωτίας και η Αναπτυξιακή Εταιρεία της Νομαρχίας Βοιωτίας (Β.Α.Ε.Π.Α.Ε) σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε), διοργανώνει την Δευτέρα 12 Ιουλίου 2010 στις 7.00 μμ. στην Αίθουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου στο Διοικητήριο του Νομού Βοιωτίας στην Λιβαδειά,

Ημερίδα με θέμα: Ενημέρωση κοινού ως προς την ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών Συστημάτων,

 • στον Οικιακό Τομέα,
 • στον Αγροτικό Τομέα,
 • στον Βιομηχανικό Τομέα.

Oι Εισηγητές της Ημερίδας είναι: ο κ. Γιάννης Αγαπητίδης, Πρόεδρος του Κ.Α.Π.Ε. και ο κ. Γιώργος Αγερίδης, Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας του Κ.Α.Π.Ε.

Οι παραπάνω θεματικές ενότητες που θα συζητηθούν στην Ημερίδα θα αναλυθούν ως προς:

 • το Θεσμικό τους Πλαίσιο,
 • την Διαδικασία Αξιολόγησης,
 • την Διαδικασία Αδειοδότησης τους.

6 Σχόλια

 1. http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=11/07/2010&id=181894
  Από την σημερινή Ελευθεροτυπία. Εμείς θα συνεχίσουμε να βλέπουμε να τρώνε το γλυκό οι άλλοι. Δυστυχώς. Είμαστε «ενταγμένοι» στην παράδοση

 2. Μπάμπη αν έχεις το χρόνο, πες μας τι ακριβώς ισχύει για ΄μας;

 3. Τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα λέει ο Μπάμπης.
  Οποιοσδήποτε θέλει να βάλει φωτοβολταϊκό σύστημα εντός παραδοσιακού οικισμού (για παράδειγμα στη στέγη του σπιτιού του) μπορεί να το κάνει. Αρκεί το σύστημα να είναι ισχύος έως 0,5 ΜW και επιπλέον να το εγκρίνει η αρμόδια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) ως προς την ένταξή του στο χώρο.
  Κι αυτό γιατί σύμφωνα με την ΚΥΑ της 4-11-2004 (α.π. Δ6/Φ1/Οικ.19500) οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής με την ως άνω αναφερόμενη ισχύ χαρακτηρίζονται πλέον ως μη οχλούσες δραστηριότητες.
  Εξυπακούεται ότι θα πρέπει να τηρηθεί η ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία προκειμένου να αδειοδοτηθεί.

  Φιλικά
  Γ. Κατσιάμπας
  Περιβαλλοντολόγος MSc Ε.Μ.Π

 4. Aριθμ. οικ. 16094/08 (ΦΕΚ 917 Β/19-5-2008) : Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 1945/134/17.1.2003 απόφασης Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ «Εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 44, 4, 16 και 28, 9 παρ. 6 και 22 παρ. 1 του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομι κός Κανονισμός, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον ν. 2831/2000.
  2. Την υπ’ αριθμ. Υ300/2007 (ΦΕΚ 2210/Β΄/14.11.2007) απόφαση με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στους Υφυπουργούς ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε».
  3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθρ. 2 της υπ’ αριθμ. 3046/304/30.1/3.2.1989 (ΦΕΚ 59 Δ΄) απόφασης «Κτιριοδο-μικός Κανονισμός».
  4. Την αριθμ. 1945/134/17.1.2003 απόφαση Γεν. Γραμμα τέα Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Εγκύκλιος 3/2003).
  5. Την Οδηγία 2002/91/ΕΚ της Ε.Ε. για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.
  6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

  Άρθρο 1
  Συμπληρώνεται και τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 1945/134/17.1.2003 απόφαση Γεν. Γραμματέα Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ως εξής:
  1. Η Εγκατάσταση Ηλιακών Θερμοσιφώνων και Φωτοβολταϊκών συστημάτων επιτρέπεται πάνω από το μέγιστο ύψος της περιοχής και μέσα στο ιδεατό στερεό και για την εκτός σχεδίου περιοχή μέχρι του ύψους του 1.50 μ. πάνω από το επιτρεπόμενο μέγιστο ύψος, χωρίς την έκδοση οικοδομικής αδείας, διότι οι ηλιακοί θερμοσίφωνες και τα Φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελούν συμπληρωματικές εγκαταστάσεις του κτιρίου και εντάσσονται στο πλαίσιο της ενεργειακής πολιτικής, δεδομένου ότι είναι ενεργητικά συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και πρόκειται για εργασίες μικρής κλίμακας.
  2. Η εγκατάσταση Ηλιακών Θερμοσιφώνων και Φωτοβολταϊκών συστημάτων επιτρέπεται και στους ακάλυ­πτους χώρους των οικοπέδων (στην εντός σχεδίου και στην εντός οικισμών χωρίς σχέδιο δόμησης) με την επι φύλαξη του αρθ. 23 της υπ’ αριθμ. 3046/304/89 απόφασης (Κτιριοδομικός Κανονισμός) περί φύτευσης οικοπέδων.
  3. Τα παραπάνω ενεργειακά συστήματα θα συμπεριληφθούν στην ενεργειακή μελέτη των κτιρίων όταν αυτή γίνει υποχρεωτική σύμφωνα με την οδηγία 2002/91/ΕΚ.
  4. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση των ηλιακών και Φωτοβολταϊκών συστημάτων πάνω σε απολήξεις κλιμακο­στασίων και κατά παράβαση του αρθρ. 4 του Γ.Ο.Κ. του 85 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε παραδοσιακούς οικισμούς και διατηρητέα κτίρια εκτός και εάν προβλέπονται από τα διατάγματα προστασίας των οικισμών ή επιτρέπονται από τους ειδικούς όρους δόμησης του διατηρητέου κτιρίου που εκδίδονται με Υπουργική απόφαση (ειδική ρύθμιση) και μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ.».
  5. Όλα τα παραπάνω ισχύουν σε εντός και εκτός σχεδίου περιοχές και εφόσον δεν αντίκεινται σε τυχόν ισχύουσες διατάξεις των περιοχών αυτών.

  Άρθρο 2
  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.
  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Απριλίου 2008

  Σύμφωνα με τα παραπάνω για να μπει ηλιακός θερμοσίφωνας ή φωτοβολταϊκό σύστημα εντός παραδοσιακού οικισμού θα πρέπει να εκδοθεί Υπουργική απόφαση για όλο τον οικισμό ή για κάθε κτίριο ξεχωριστά, πράγμα πολύ δύσκολο αν όχι και αδύνατο. Ας μην ξεχνάμε ότι το ΥΠΕΧΩΔΕ είναι αρνητικό σε κάθε μεταβολή της υφιστάμενης κατάστασης του οικισμού και αυτό φαίνεται από την απροθυμία του να εκδώσει απόφαση που να αλλάζει το καθεστώς των οικοπέδων που έχουν χαρακτηρισθεί «Κοινόχρηστοι Χώροι» μετά από 25 χρόνια.
  Εντός του Δελφικού τοπίου δεν μπορείς να βάλεις ούτε τη μία πέτρα πάνω στην άλλη.
  Αυτό που περιγράφεις αφορά περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί NATURA και για μας τέτοια περιοχή είναι από το Λεγγερίσο και πάνω. Η μόνη περιοχή που δεν έχει δεσμεύσεις είναι η περιοχή του Ζεμενού (ότι βρίσκεται εκτός δελφικού τοπίου).

 5. Επειδή το νομικό πλαίσιο για τις Α.Π.Ε. ανανεώνεται συνεχώς, είναι σε πολλά σημεία ασαφές και αντικρουόμενο. Σέβομαι τη γνώμη του Μπάμπη, ωστόσο εξακολουθώ να πιστεύω ότι μπορεί οποιοσδήποτε να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό σύστημα εντός παραδοσιακού οικισμού.

  Α.
  Κ. Υ.Α. υπ. αριθ. πρωτ. Δ6/Φ1/οικ.19500
  ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της αντιστοίχισης των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στην πολεοδομική νομοθεσία
  Άρθρο 1
  Τροποποιείται και συμπληρώνεται το παράρτημα της κοινής υπουργικής απόφασης 13727/724/2003 ως προς την αντιστοίχιση των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αύξοντα αριθμό 274 έως και 277 ως ακολούθως…
  ‘Αρθρο 2
  1. Με εξαίρεση τους σταθμούς των παρ. 2α και 4 του παρόντος άρθρου, οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής δεν επιτρέπεται να χωροθετούνται σε παραδοσιακούς οικισμούς, περιοχές ιστορικών τμημάτων πόλεων και περιοχές RAMSAR. Οι σταθμοί της παρ. 2δ επιτρέπεται να εγκαθίσταται και σε παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικά τμήματα πόλεων και διατηρητέα κτίρια ύστερα από έγκριση της αρμόδιας ΕΠΑΕ ως προς την ένταξή τους στο χώρο.
  2. Οι κατωτέρω σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής που εντάσσονται στις δραστηριότητες του άρθρου 1 χωρίς το μέγεθός τους να περιλαμβάνεται στην οικεία κατηγοριοποίηση του πίνακα του ιδίου άρθρου, χαρακτηρίζονται ως μη οχλούσες δραστηριότητες.
  δ. Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά συστήματα με αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση του 0,5 MW
  Οι σταθμοί της παρ. 2δ επιτρέπεται να εγκαθίσταται και σε παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικά τμήματα πόλεων και διατηρητέα κτίρια ύστερα από έγκριση της αρμόδιας ΕΠΑΕ ως προς την ένταξή τους στο χώρο.

  Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2004

  Β.
  ΦΕΚ 2464/Β/2008
  Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
  ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ
  Άρθρο 17
  Κριτήρια χωροθέτησης εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας
  2. Ως ζώνες αποκλεισμού για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας, δηλαδή ζώνες στις οποίες πρέπει να αποκλείεται η εγκατάστασή τους, ορίζονται οι εξής κατηγορίες περιοχών:
  α. Τα κηρυγμένα διατηρητέα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και τα άλλα μνημεία μείζονος σημασίας της παρ. 5 ββ) του άρθρου 50 του ν. 3028/2002, καθώς και οι οριοθετημένες αρχαιολογικές ζώνες προστασίας Α που έχουν καθορισθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 1892/1991 ή καθορίζονται κατά τις διατάξεις του ν. 3028/2002.
  β. Οι περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης και του τοπίου που καθορίζονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 1 και 2 και 21 του ν. 1650/1986.
  γ. Οι πυρήνες των Εθνικών Δρυμών, τα κηρυγμένα μνημεία της φύσης και τα αισθητικά δάση που δεν περιλαμβάνονται στις περιοχές της προηγούμενης περιπτώσεως β΄.
  δ. Οι οικότοποι προτεραιότητας περιοχών της Επικράτειας που έχουν ενταχθεί στον κατάλογο των τόπων κοινοτικής σημασίας του δικτύου ΦΥΣΗ 2000 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2006/613/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής (ΕΕ L 259 της 21.9.2006, σ. 1).
  ε. Τα δάση και οι γεωργικές γαίες υψηλής παραγωγικότητας όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 όπως ισχύουν.

  Γ.
  ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3851 (ΦΕΚ 85/Α/2010)
  Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
  Άρθρο 9
  Θέματα χωροθέτησης εγκαταστάσεων Α.Π.Ε.
  2. Για την εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε. λαμβάνονται υπόψη μόνο εγκεκριμένα χωροταξικά, πολεοδομικά, ρυθμιστικά ή άλλα σχέδια χρήσεων γης και εγκεκριμένες μελέτες που εναρμονίζονται προς το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ 2464 Β΄) και τεκμηριώνουν επαρκώς ότι έχουν λάβει μέριμνα και έχουν διασφαλίσει τη μέγιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου δυναμικού Α.Π.Ε.. Αν δεν υπάρχουν τέτοια σχέδια, η έγκριση εγκατάστασης σταθμών Α.Π.Ε. γίνεται
  με εφαρμογή των κατευθύνσεων του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ 2464 Β΄).

  Γ. Κατσιάμπας
  Περιβαλλοντολόγος MSc Ε.Μ.Π.

 6. Συμπληρωματικά, θα αναφέρω από το site της Greenpeace, για τη σύγχυση που επικρατεί σχετικά με τις αντικρουόμενες Αποφάσεις για τις Α.Π.Ε. (http://www.greenpeace.org/greece/press/118517/pv-obstacle):

  Ταυτόχρονα η υπουργική απόφαση (εννοεί αυτή που αναφέρει ο Μπάμπης, υπ. αρ 16094/08) κάνει ένα νομικό πραξικόπημα, αναιρώντας μια παλαιότερη Κοινή Υπουργική Απόφαση (εννοεί αυτή που ανέφερα εγώ στο προηγούμενο σχόλιό μου, υπ. αρ. ΚΥΑ 19500/2004), κάτι που νομικά δεν στέκει (αφού μια ΥΑ δεν μπορεί να αναιρέσει μια ΚΥΑ) και απαγορεύει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε παραδοσιακούς οικισμούς και διατηρητέα κτίρια. Θυμίζουμε ότι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε αυτές τις περιπτώσεις ήταν μέχρι σήμερα δυνατή με προαπαιτούμενη τη γνώμη της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) για την αισθητικά συμβατή ένταξη των φωτοβολταϊκών.

  Γ. Κατσιάμπας
  Περιβαλλοντολόγος MSc Ε.Μ.Π.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: